Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Overlæger/afdelingslæger til Psykiatrisk Afdeling Vejle


Psykiatrisk Afdeling Vejle er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og varetager
udredning og behandling inden for det voksenpsykiatriske område.

Afdelingen har haft en række udfordringer grundet mangel på læger, flytning,
etablering af et afsnit med særlige pladser og sammenlægning af 2 afdelinger.
I dag er der i personalegruppen, afdelingsledelsen og sygehusledelsen fokus på at
vende situationen, herunder indfri det betydelige potentiale, afdelingen har.

Vi søger derfor 4 overlæger/afdelingslæger med interesse for det
voksenpsykiatriske område, og som har lyst til at være med til at varetage og
udvikle området på nedenstående afsnit:


1. Afsnit 02/03 Affektive lidelser.
    Afsnittet har 30 enestuer og målgruppen er overvejende patienter med affektive
    lidelser.

2. Afsnit 06/07 Psykoser.
    Afsnittet har 30 sengepladser og målgruppen er overvejende patienter med
    psykotiske lidelser.

3. Afsnit 04 Ældrepsykiatri.
    Afsnittet har 16 enestuer og målgruppen er overvejende patienter over 70 år med
    forskellige psykiske lidelser.

4. Afsnit 09 PAM – Psykiatrisk Akut Modtagelse.
    Afsnittet er en døgnåben, uvisiteret akut psykiatrisk modtagelse med 8 enestuer.
    Der er mulighed for akutte ambulante samtaler og/eller indlæggelse i op til 2 døgn.

Som overlæge/afdelingslæge vil du være teamleder og have ansvar for den daglige
drift i teamet.
Du vil desuden indgå i afsnittets team af speciallæger, som udveksler og sparrer med
hinanden og afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom.
Du indgår i den fælles bagvagt sammen med afdelingens øvrige speciallæger.

Vi er optaget af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og
sektorovergange opleves smidige af patienter og pårørende.
Vi har et meget stærkt samarbejde med lokalpsykiatrien og der er etableret et
konstruktivt og åbent samarbejde med især kommunerne i optageområdet.

Vores vision er at skabe sammenhæng, bedre behandling og mere sundhed for
mennesker med psykisk sygdom.
Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk
sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på egen behandling – og
tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret
patientforløb af høj kvalitet.

Psykiatrisk Afdeling Vejle har til huse i moderne, nye bygninger, der løfter den
psykiatriske behandling og bidrager til mere fysisk aktivitet, forebyggelse af tvang
og inddragelse af patienten.
Af andre indsatser kan nævnes, at der er etableret et patient- og pårørenderåd, der
arbejdes med en recovery-orienteret tilgang, der er etableret mobil skadestue og
akut-udrykningstjeneste – områder, som falder godt i tråd med Psykiatriplan 2020-2024.

Region Syddanmark prioriterer psykiatrien.
Under forudsætning af politisk godkendelse vil den kommende Psykiatriplan bl.a
indebære 15 døgnpladser ekstra og flytning af afsnit med Særlige pladser til en af
psykiatrisygehusets andre afdelinger.

Overlægen/afdelingslægen forestår den daglige arbejdstilrettelæggelse af de
behandlingsmæssige funktioner og sikrer supervision og uddannelse af yngre læger.
Overlægen/afdelingslægen medvirker ved udarbejdelse af instrukser og retningslinjer.
Overlægen/afdelingslægen indgår i afsnittets funktionsledelse og refererer til den
ledende overlæge samt indgår i afdelingens ledergruppe.

Psykiatrisk Afdeling Vejle har fokus på aktiv nedbringelse af tvang.
Testning og implementering af tvangsreducerende metoder indgår i det faglige arbejde.

Den Syddanske Forbedringsmodel, der er inspireret af LEAN-tankegangen, er under
udrulning i psykiatrisygehuset.
Forbedringsmodellen bidrager til, at medarbejdere og ledere bliver involveret og
kontinuerligt kan gennemføre og lede forbedringer.
Formålet er at skabe sammenhængende og gode patientforløb.

Profil:
Overlægen/afdelingslægen forventes at have autorisation som speciallæge i psykiatri.

Den ideelle ansøger til stillingen:
- Er fagligt stærkt kompetent.

- Er positiv overfor forandringer og nye tiltag, men evner samtidig at prioritere, sætte
  retning og følge op.

- Er fagligt nysgerrig og ønsker at inspirere og motivere.

- Formår at spille medarbejderne gode sammen på tværs af fagligheder og afsnit.

- Fremstår troværdig og tillidsfuld og har god humor.

Yderligere oplysninger:
Interesserede er velkomne til at kontakte konsulent Thomas Gajhede fra Mercuri Urval
på telefon 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingens muligheder og vilkår.
Psykiatrisk Afdeling Vejle vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.
Der kan endvidere rettes henvendelse til oversygeplejerske Peter Jezek fra Psykiatrisk
Afdeling Vejle på telefon 2053 5685 samt ledende overlæge Sonja Rasmussen på
telefon 99 44 89 02.

Ansøgningsfristen udløber den 6 januar 2020.

Om os:
Psykiatriområdet er et af Region Syddanmarks fire hovedområder: sundhed, psykiatri,
socialområdet og regional udvikling.
Psykiatrien i Region Syddanmark yder det regionale behandlingstilbud til patienter
med psykiatriske lidelser og har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regionen.
Området tæller cirka 3.000 medarbejdere, og budgettet er cirka 1.55 mia kr.
Hvert år udskrives 9.300 patienter fra psykiatrien, og der gennemføres omkring
236.000 ambulante besøg.
Cirka 30.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Søg stillingen:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=198&departmentId=7080&ProjectId=209405&MediaId=5Källa: ArbetsAnnonser.se

Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 25
7100 VEJLE
Danmark
webbsida: regionsyddanmark.dk
publicerad: 2019-12-19
Arbejdstid: Fuld tid
Arbejdssted: Vejle
Ansøgningsfrist: 2020-01-06